Əhəmiyyətli günlər

02.02
hər il

Ümumdünya
su - bataqlıq günü

02.02
hər il

Ümumdünya Su Mәmәlilәrinin Mühafizәsi Günü

22.02
hər il

Ümumdünya su günü

23.03
hər il

Ümumdünya meteorologiya günü

01.04
hər il

Beynәlxalq quşlar günü

05.06
hər il

Ümumdünya әtraf mühitin mühafizәsi günü

23.05
hər il

Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi әmәkdaşlarının peşә bayramı

Sentyabrın
sonuncu
hәftәsi
hər il

"Xәzәr hәftәsi"

16.09
hər il

Beynәlxalq ozon tәbәqәsinin qorunması günü

04.10
hər il

Ümumdünya heyvanların mühafizәsi günü

22.04
hər il

Yer günü

17.06
hər il

Ümumdünya sәhralaşma vә quraqlıqla mübarizә günü

01-02.10
hər il

Ümumdünya quşların müşahidәsi günü

11.12
hər il

Beynәlxalq Dağ günü